TRAFİK CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

trafik cezası, trafik cezasına itiraz, trafik cezasına itiraz dilekçesi, araba sürerken telefon kullanma cezası, trafik cezası iptali,

KAYSERİ NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

TRAFİK İDARİ PARA CEZASI İPTALİ TALEPLİDİR

İTİRAZ EDEN__________ : İsim Soyisim TC
                                                              Adres
VEKİLİ_______________:Av. Rümeysa KARCI
İTİRAZA KONU TUTANAK _:T.C. Kayseri Trafik Denetleme ve Düzenleme Büro Amirliği’nin ../../2023 Tarih, MB Seri, 10….. Sıra Numaralı, xx,00 TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı
TUTANAK TANZİM TARİHİ_:xx/xx/2023 saat 11:28
TUTANAK TEBLİĞ TARİHİ__:xx/xx/2023
İTİRAZ KONUSU_________: T.C. Kayseri Trafik Denetleme ve Düzenleme Büro Amirliği’nin xx/xx/2023 Tarih, MB Seri, 106xxxxx Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında yazılı para cezasının iptali talebimizdir.
AÇIKLAMALAR
Müvekkile ait 38 xx 000 plakalı araç ile ilgili olarak xx/xx/2023 Tarihinde KTK 73. Maddesi dayanak gösterilerek “Seyir halinde cep telefonu kullanmak” iddiası ile 29xxx Sicil Numaralı xx xxx tarafından yukarıda seri ve sıra numarası yazılı Ceza Tutanağı (EK-1) tanzim edilmiştir. Bu tutanak xx/xx/2023 Tarihinde müvekkilin adresine tebliğ edilmiştir.
Müvekkil gıyabında düzenlenen itiraza konu tutanak haksız ve de usule aykırı olarak düzenlenmiş olduğundan, tutanağın iptali ve cezanın ortadan kaldırılması talebimizi Mahkemeniz takdirine sunmak zarureti hasıl olmuştur.
Öncelikle belirtmemiz gerekir ki anılan tutanak, yasal unsurları taşımamaktadır. Karayolları Trafik Kanununa göre tanzim edilecek ceza tutanağında ihlalin türünün, tarihinin ve ihlal yerinin tam ve doğru olarak gösterilmesi gerekmektedir. Ancak tutanakta iddia edilen ihlalin nerede yapıldığı açıkça belirtilmemiş; yer olarak sadece “xx Sokak” ibaresi kullanılmıştır.
Bununla birlikte tebliğ edilen trafik ceza tutanağında, müvekkilin araçta seyir halindeyken cep telefonunu eline alarak kullandığına dair görüntü kayıtları da bulunmamaktadır. Mahkemenizce de bilindiği üzere cezaların keyfiliğini önlenmesi için idare tarafından idari para cezalarına ilişkin olarak tanzim edilen tutanaklara ilgili hususun ispatı açısından delil eklenmelidir. Şayet idari para cezasına konu eylem, fotoğraf ve sair delillerle ispatlanamıyorsa delil yetersizliği söz konusu olacaktır. Nitekim Kabahatler Kanunu 25. Maddesinde idari yaptırım kararına ilişkin tutanakta bu fiilin işlendiğini ispatlayan bütün delillerin yer alması gerektiği düzenlenmiştir. Görüntü kayıtlarının da ceza tutanağı ile tebliğ edilmesi zorunluluk olup, söz konusu tutanak bu yönüyle de usule aykırıdır. Tanzim edilen itiraza konu tutanağın yasada gösterildiği şekilde düzenlenmediği açıktır. Uygulanan ceza mesnetsiz ve usule aykırıdır. Müvekkilin seyir halindeyken cep telefonunu eline alıp kullandığına dair bir belge yoktur. Söz konusu tutanak mesnetsizdir.
Yukarıda da arz olunduğu üzere, müvekkil tarafından seyir halindeyken cep telefonu kullanma yasağı ihlal edilmemiştir. Herhangi bir delile dayanılmadan tanzim edilen tutanak mesnetsiz, haksız ve usule aykırıdır. Müvekkil tarafından KTK.’nun 73. maddesine aykırılık teşkil edecek herhangi bir kural ihlalinde bulunulmamıştır. Bu doğrultuda haksız olarak düzenlenen ceza tutanağının iptali ve cezanın ortadan kaldırılması için Mahkemenize başvuruyoruz.
HUKUKİ SEBEPLER___: KTK, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat
DELİLLER__________: T.C. Kayseri Trafik Denetleme ve Düzenleme Büro Amirliği’nin xx/xx/2023 Tarih, MB Seri, 10xxxxxx Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı (xxx Sicil Numaralı xx xx tarafından tanzim edilen), Ruhsat fotokopisi, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delil
SONUÇ VE TALEP____: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,
1-Müvekkil aleyhine yapılan işleme karşı haklı İTİRAZLARIMIZIN KABULÜNE,
2-T.C. Kayseri Trafik Denetleme ve Düzenleme Büro Amirliği’nin xx/xx/2023 Tarih, MB Seri, 10xxxxxx Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı (xxx Sicil Numaralı xx xx tarafından tanzim edilen) İPTALİNE,
3-Tutanak ile belirlenen CEZANIN KALDIRILMASINA,
4- İtiraz eden kendini vekille temsil ettirdiğinden yargılama giderleri ve vekalet ücretinin ödenmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.
İTİRAZ EDEN
Önceki yazı
İşveren Maaşınızı Ödemiyorsa Ne Yapabilirsiniz?
Sonraki yazı
2024 Kira Rehberi: Artış Sınırı, Sözleşme, Haklarınız