Birinci Haciz İhbarnamesi 89/1’e İtiraz Nasıl Yapılır?

 

icra takibi, alacak tahsili, haciz işlemleri, yasal takip, borç tahsilat bürosu, icra avukatı ücreti, borç tahsil avukatı, icra takip avukatı, icra memuru ile görüşme, icra dosyası sorgulama, ipotek icra takibi, taşınmaz icra takibi, haciz işlemleri, tahliye işlemleri, taşınmaz satış işlemleri, icra memuru ile görüşme, icra dosyası sorgulama, icra hukuku nedir, icra memuru nedir, icra icrası nedir, icra takibi nasıl yapılır, icra dosyası nasıl sorgulanır, icra avukatı nasıl seçilir, icra avukatı ücreti ne kadar, icra avukatı ile ücretsiz görüşme, icra avukatı online danışmanlık, alacak davası, tahliye davası, tazminat davası, icra mahkemesi, icra dairesi, icra memuru, icra dosyası, icra takibi, haciz, tahliye, satış, yasal takip, avukatlık ücreti, danışmanlık ücreti, ücretsiz görüşme, online danışmanlık, kayseri avukat, kayseri icra avukatı, birinci haciz ihbarnamesi, 89-1 itiraz, 89a 1 itiraz, itiraz dilekçesi

 

İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 89. maddesi, alacaklının borçlunun üçüncü kişilerdeki alacaklarını haczetmesine imkan verir. Bu haciz işlemine karşı borçlu ve üçüncü kişiler itiraz etme hakkına sahiptir. 89/1 itirazı olarak bilinen bu itiraz, üçüncü kişiler tarafından haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine yazılı olarak yapılmalıdır.

89/1 İtiraz Nedenleri

89/1 itirazının kabul edilebilmesi için yasal bir sebebinin olması gerekir. Bu sebepler şunlar olabilir:

 • Üçüncü kişinin borçluya borcunun bulunmaması: Üçüncü kişi, borçluya herhangi bir borçlu olmadığını beyan edebilir. Bu durumda, icra dairesi alacaklının alacağını üçüncü kişiden tahsil edemez.
 • Alacağın borçluya ait olmaması: Üçüncü kişi, haczedilen alacağın borçluya değil, kendisine ait olduğunu beyan edebilir. Bu durumda da icra dairesi alacağı haczedemez.
 • Haczedilen alacağın haczedilemez olması: Bazı alacaklar kanun gereği haczedilemez. Örneğin, nafaka alacakları, işçi alacaklarının belli bir kısmı, tazminat alacaklarının belli bir kısmı haczedilemez alacaklardır. Üçüncü kişi, haczedilen alacağın bu kapsamda olduğunu beyan ederek itirazda bulunabilir.
 • Haciz prosedüründe hata olması: Haciz ihbarnamesinde haciz edilecek alacak miktarında, alacaklının isminde veya üçüncü kişinin isminde hata olması gibi durumlarda da 89/1 itirazı yapılabilir.

89/1 Birinci Haciz İhbarnamesi İtiraz Dilekçesi 

89/1 itirazı yazılı olarak Kayseri icra dairesine yapılmalıdır. İtiraz dilekçesinde şu bilgilere yer verilmelidir:

 • İcra dosya numarası
 • Borçlunun ve alacaklının isimleri ve adresleri
 • Üçüncü kişinin ismi ve adresi
 • İtirazın sebebi
 • İtirazı destekleyen deliller (varsa)
 • İtiraz sahibinin imzası

Birinci Haciz İhbarnamesi 89/1 İtiraz Süreci

89/1 itirazı, borçlunun üçüncü kişilerdeki alacaklarının haczedilmesine karşı üçüncü kişiler tarafından kullanılan bir yasal araçtır. Makalede, 89/1 itirazının nedenleri, itiraz dilekçesi, itiraz süreci, itirazda dikkat edilmesi gerekenler ve yasal dayanaklar gibi konular ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

89/1 İtiraz Nedenleri

89/1 itirazının kabul edilebilmesi için yasal bir sebebinin olması gerekir. Bu sebepler şunlardır:

1. Üçüncü Kişinin Borçluya Borcunun Bulunmaması:

 • En yaygın itiraz sebebidir.
 • Üçüncü kişi, borçluya herhangi bir borçlu olmadığını beyan eder.
 • Bu beyan, sözlü veya yazılı olabilir.
 • Yazılı beyanın ispat açısından daha güçlü olduğu unutulmamalıdır.

Örnek: A firması, B firmasından mal satın alır ve ödemeyi 3 ay sonra yapmayı taahhüt eder. B firması, A firmasının C firmasındaki alacağını haczeder. C firması, A firmasından herhangi bir alacağının olmadığını beyan ederek 89/1 itirazında bulunabilir.

2. Alacağın Borçluya Ait Olmaması:

 • Üçüncü kişi, haczedilen alacağın borçluya değil, kendisine ait olduğunu beyan eder.
 • Bu beyan için de yazılı deliller sunulması faydalıdır.
 • Miras yoluyla geçen alacaklar, ortak alacaklar gibi durumlarda bu itiraz sebebi gündeme gelebilir.

Örnek: X ve Y, ortak bir proje yürütmektedir. Projenin tamamlanması üzerine X, Y’ye kalan alacağını C bankasına havale eder. C bankası, Y’nin Z bankasındaki hesabını haczeder. Z bankası, haczedilen alacağın Y’ye değil, X ve Y’nin ortak alacağı olduğunu beyan ederek 89/1 itirazında bulunabilir.

3. Haczedilen Alacağın Haczedilemez Olması:

 • Bazı alacaklar kanun gereği haczedilemez.
 • Bu alacaklar arasında nafaka alacakları, işçi alacaklarının belli bir kısmı, tazminat alacaklarının belli bir kısmı yer alır.
 • Üçüncü kişi, haczedilen alacağın bu kapsamda olduğunu beyan ederek itirazda bulunabilir.

Örnek: Bir işçi, işverene kıdem tazminatı davası açar ve alacağını mahkeme kararıyla tahsil eder. Alacaklı, işçinin bankadaki hesabını haczeder. Banka, haczedilen alacağın işçinin kıdem tazminatı olduğunu ve bu alacağın haczedilemez olduğunu beyan ederek 89/1 itirazında bulunabilir.

4. Haciz Prosedüründe Hata Olması:

 • Haciz ihbarnamesinde haciz edilecek alacak miktarında, alacaklının isminde veya üçüncü kişinin isminde hata olması gibi durumlarda da 89/1 itirazı yapılabilir.
 • Bu hatalar, itirazın kabul edilmesi için yeterlidir.

Örnek: Alacaklı, borçlunun A bankasındaki 10.000 TL tutarındaki alacağını haczeder. Haciz ihbarnamesinde alacağın miktarı 20.000 TL olarak yazılır. A bankası, haciz ihbarnamesindeki miktar hatası nedeniyle 89/1 itirazında bulunabilir.

89/1 İtiraz Dilekçesi

89/1 itirazı yazılı olarak icra dairesine yapılmalıdır. İtiraz dilekçesinde şu bilgilere yer verilmelidir:

 • Icra dosya numarası:
 • Borçlunun ve alacaklının isimleri ve adresleri:
 • Üçüncü kişinin ismi ve adresi:
 • İtirazın sebebi
 • İtirazı destekleyen deliller (varsa)
 • İtiraz sahibinin imzası
 • Dilekçede İtiraz Sebebinin Açık ve Net Belirtilmesi:

  Dilekçede, itirazın hangi yasal nedene dayandığı açık ve net bir şekilde belirtilmelidir. Örneğin, üçüncü kişi alacağın kendisine ait olduğunu beyan ediyorsa, bu durum dilekçede açıkça ifade edilmelidir.

  Delillerin Sunulması:

  Mümkünse, itirazı destekleyen deliller de dilekçeye eklenmelidir. Bu deliller, faturalar, banka hesap dökümleri, sözleşmeler vb. olabilir.

  Usulüne Uygun Hazırlanması:

  İtiraz dilekçesi, icra dairesinin usulüne uygun olarak hazırlanmış olması gereken dilekçeleri kabul ettiği formata uygun şekilde hazırlanmalıdı

89/1 İtirazda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • 89/1 itirazı 7 günlük yasal sürede yapılmalıdır. Bu süre aşılırsa itiraz kabul edilmez.
 • İtiraz dilekçesinde itirazın sebebi açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.
 • İtiraz dilekçesine itirazı destekleyen deliller eklenmelidir.
 • İtiraz dilekçesi usulüne uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Kayseri İcra Avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

Sonuç

89/1 itirazı, üçüncü kişilerin alacaklarının haksız yere haczedilmesini önlemeye yarayan önemli bir yasal hak aracıdır. Üçüncü kişiler, haklarını korumak için haciz ihbarnamesini tebliğ aldıktan sonra 7 gün içinde icra dairesine 89/1 itirazında bulunmalıdırlar.

Dikkat: Bu metin sadece bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki tavsiye niteliği taşımamaktadır. 89/1 itirazı ile ilgili yasal haklarınız hakkında bilgi edinmek için bir avukata danışmanız tavsiye

Önceki yazı
BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?